Skip to main content
 

Aan de slag met je gemeente

Hoe kun je werken aan een inclusieve samenleving op een manier waarop de waarden van inclusie gelijk in praktijk worden gebracht? Welke strategieën dragen bij aan concrete verbeteringen in het leven van mensen? Verbeteringen gericht op deelname in onderwijs, arbeid, relaties en vrije tijd, zonder terug te vallen op onnodig dure individuele voorzieningen? Hoe stel je een lokale Inclusie agenda samen? Hoe kun je vormgeven aan een wijze van veranderen die het leven van mensen centraal stelt?

Met de invoering van het VN Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking, grijpen veel gemeenten in Nederland de kans om te werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen. Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners.

Luisteren

Werken aan een inclusieve samenleving doe je samen met inwoners en maatschappelijke partners. Door te luisteren naar mooie voorbeelden in je gemeente en te verkennen waar het juist niet lukt. Door kennis te maken met inspirerende werkwijzen en gezamenlijk initiatieven te nemen die inclusie in onderwijs, arbeid, vrije tijd en de buurt voor iedereen dichterbij brengt.

Maar ook: wat gebeurt er al, hoe kunnen we samenwerken met de initiatieven die er al zijn? Wat inspireert ons, en kunnen wij ook anderen inspireren? Het doel hierbij is om gebruik te maken van nieuwe inzichten én bestaande structuren om te borgen, te inspireren en te organiseren.

Zo ontwikkel je een gezamenlijk een beeld van de actuele situatie, zien we waar kansen liggen voor inclusie en worden inwoners en organisaties geïnspireerd om samen initiatieven te nemen. De afgelopen tijd werkte Inclusionlab samen met diverse gemeenten om dit mogelijk te maken.

Ervaringen in binnen & buitenland

In binnen- en buitenland is ervaring opgedaan met het actief vormgeven aan een inclusieve samenleving waarin twee bewegingen tegelijk opgaan. Het werken aan voor iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, buurtinitiatieven, clubs en verenigingen, openbare ruimte aan de ene kant.

Het werken aan een rijk leven met individuen, gericht op meedoen aan de samenleving op basis van hun interesses en talenten aan de andere kant. De ervaring is dat hoe meer via de bevordering van toegankelijkheid van de samenleving geregeld kan worden, hoe minder individuele voorzieningen er nodig zijn. Het is deze laatste beweging die de invoering van het VN-Verdrag op het oog heeft.

Hoe hebben andere gemeenten het aangepakt?

Verhalen verzamelen

Inwoners en maatschappelijke organisaties vertellen hun verhaal over meedoen in de samenleving. Welke knelpunten maar ook mooie initiatieven komen zij daarin tegen?

Thematafels

Inwoners, scholen, bedrijven, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, spelers in de openbare ruimte en beleidsmakers raken bekend met het idee van de inclusieve samenleving, vertellen elkaar goede voorbeelden en gaan op gaan naar ingrediënten voor een routekaart naar inclusie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de wijk, of in vrije tijd.

Quickscan

Met de Quickscan Inclusieve Gemeenten trekken beleidsmakers uit het gehele gemeentehuis samen op om in kaart te brengen wat de stand van zaken in de gemeente is rondom beleid en welke nieuwe stappen zij in hun gemeente zouden willen zetten?

Werkconferentie

We brengen alle kennis opgedaan in het interviewonderzoek, de quickscan en thematafels bijeen om met elkaar knelpunten, visies, prioriteiten en ambities te inventariseren en initiatieven te nemen gericht op een inclusieve samenleving.

Sleutelfiguren onderzoek

Sleutelfiguren in een gemeente kunnen snel verwijzen naar inwoners, organisaties, initiatieven etc. met belangrijke informatie over mooie voorbeelden en knelpunten met betrekking tot de inclusieve samenleving in de gemeente. Via straatgesprekken, telefoon en/of email krijg je zo snel toegang tot inwoners, bedrijven, scholen, wethouders, beleidsadviseur, raadsleden, adviesraden, jongerenraad, verenigingen, belangenverenigingen, kerk/moskee, die willen bijdragen. Dat is belangrijk om een brede selectie van mensen te vinden voor interviews en deelname aan thematafels en/of werkconferentie.